Prostata anatomie


Orvosi Hetilap, Rendszerint nem kí­sérleti részleteket ábrázolnak a görbék, hanem a jelenségek elvi törvényszerűségeit adják vissza, máskor az irodalomból vett ábrá­kat használ fel a könyv a forrás megjelölésével.

A táblázatok jól összegezik a megjegyzendő, vagy a gyakorlatban is sokszor szükséges és ezért megkeresendő adatokat. Valamennyi fejezet végén néhány jó, átfogó irodalmi forrás felsoro­lása található a további érdeklő­dés kielégítésére. A részletes tárgy­mutató a részletek felkeresését nagymértékben megkönnyíti.

Prostatitis és egres

A sok szempontjából újszerű tan­könyv előnyei prostata anatomie példa­ként hatnak a jövő rövid tanköny­vei számára. A szép és a gyakor­latban jól használható nyomdai ki­vitel a G.

Prostata anatomie Verlag munká­ját dicséri.

  • A két féléves tantárgycsoport második része: endokrin rendszer, nemi szervek, neuroanatómia.
  • Nevüket onnan kapták, hogy mikroszkópos képen a keményítőszemcsékre emlékeztetnek.
  • A thorax felületes tájékai Regio infraclavicularis Határai a clavicula, a sulcus deltoideopectoralis, a sternum középvonala és a m.
  • Здесь, вы и в связи с людьми - но твоя молодость продлится еще долгие века.
  • Minták prosztatitával
  • Прав.

Bargmann: Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen. Georg Thieme. Verlag — Stuttgart. Bargmann hazánkban is jól is­mert histológiájának első kiadása 20 évvel a jelenlegi, 6.

Prostata: Aufgaben \u0026 Erkrankungen ▶ Prostatavergrößerung: Symptome \u0026 Behandlung: Was kann man tun?

A munka mintegy átmenet a tankönyv és a kézikönyv között és a szokott fel­osztásban, meglehetős részletesség­gel tárgyalja az emberi test sejt­jeinek, szöveteinek és szerveinek mikromorphológiáját.

Az általános részben főként a sejtek fénymikroskópos szerkeze­tét tárgyalja, de nagymértékben támaszkodik az elektronmikrosko­­pos methodika eredményeire is.

Azanban itt is, csakúgy mint a be­vezető methodikai részben, arány­lag kevés teret szentel a histoche­­miai és az újabb quantitativ cyto­­logiai módszerek, az ezekkel elért eredmények ismetetésének A sejt tárgyalása után következnek az egyes szövetféleségek, amik közül talán legrészletesebben a kötő- és támasztó szövetekkel foglalkozik. Az oldalt kitevő részletes részben, meglehetősen egyforma arányban, tárgyalja az egyes szer­vek, szervrendszerek szövettanát és mikroskopos anatómiáját és igyekszik a makro- és mikrosko­pos méretek közti határterületeket, a morphologia és functio összefüg­gését is megvilágítani.

Kitűnik ez pl. A nyirok­erek tárgyalása során a Rusznyák­­iskola értékes eredményei is he­lyet kapnak.

Anatómia, szövettan és fejlődéstan 2.

Az endokrin szervek közül részletesen foglalkozik a hy­­pophysissel, annak hypothalamicus kapcsolataival, melyek vizsgálata során szerző maga is fontos ered­ményeket ért el. Az adenohypophy­­sisben az egyes sejtféleségek fino­mabb szerkezetét viszont aránylag röviden tárgyalja.

Ugyanígy sok functionalis utalást találunk a mel­lékvesék fejezetében. Megemlíti a zona glomerulosa és a juxtaglo­merularis apparatus kapcsolatát, a renin-angiotensin rendszer és al­­dosteron secretio közti összefüg­gést, bár ennek kapcsán főleg az utánvizsgáló német szerzőket em­líti az idézett irodalomban.

Talán helyesebb lett volna itt és néhány más esetben is az alapvető mun­kákat, ill. A vese szövettanát tárgyalva meg­említi a tubulus hámsejtek apica­lis felszínén található vesiculákat, ill. Eze­ket először Kosugi írta le granuloid néven ben és ő, valamint szer­ző is es munkája nyomán, eze­ket secretios tevékenység jelének tekintik. Saját vizsgálatainkban fény- és elektromikroskopos metho­­dikával kísérletesen is igazolni tudtuk ezek műtermék jellegét és újabb elektronmikroskopos vizsgá­lati adatok is erre utalnak.

gyógyítható- e a prosztatagyulladás

Mo­dern szemléletben tárgyalja az el­­lenáram-concentratiós mechanis­mus morphologiai alapjait. Megle­pő viszont a E képen — amit pedig más német nyelvű patholo­­giai könyvbe átvéve is megtalál­tam — a macula densa nem a va­lóságnak megfelelően, a glomerula­ris arteriolák közti ék alakú tér alapján helyezkedik el, hanem a Bowman-tok oldalához simulva szerepel.

Aligha lehet egyetérteni azzal, hogy a phosphor mint vese­méreg szerepel, viszont hiányzik az uransók említése.

Milyen betegség a prostatitis

A férfi és női nemiszervek szövettanát, ultrastuc­­turáját részletesen és korszerűen tárgyalja, de az ún. Prostata anatomie idegszövet és a központi idegrendszer tárgyalása, tekintettel annak bonyolult struc­­turájára és fontos szerepére — bár a könyv többi fejezetével arányos —, de relative kevesebb teret kap.

Nagy értéke a könyvnek akis részben színes, ábra.

Ezeknek aránylag kis hányada mikrophoto­­gramm, jelentős részük szépen ki­dolgozott, jellegzetes és demonstra­tív rajz. Elektronmikroskopos fényképek is szép számban szere­pelnek.

A prosztatitis és a kezelés okai

Didaktikai szempontból különösen értékesek a mikrosko­pos anatómiai jellegű, plasticus sémás ábrázolások. Mint említettem, a munka át­meneti jellegű, a tankönyv és ké­zikönyv közötti részletességgel, súlypontozással, de feltétlenül a prostata anatomie meghaladó értékkel.

Tartalmánál, gazdag és szemléle­tes ábraanyagánál fogva komoly értéket képvisel minden morpho­­logiával foglalkozó hazai intézmény és szakember számára Tyocutacid prosztatitis. Kiállítá­sa, képanyaga mintaszerű és a né­met nyelvű orvosi könyvek kiadá­sa terén komoly tradícióval ren­delkező Georg Thieme céget di­csen' Endes Pongrác dr.

Az értekezés opponensei: Váczi Lajos dr. Az értekezés opponensei: Hutás Imre dr.